Om vårt Va-system

Påverkan på vägarna får även negativa konsekvenser för vår Va-anläggning.
Vi kan idag inte överblicka vilka konsekvenser förstörelsen av våra vägar får på Va-anläggningen med i värsta fall förstörda ledningar, förstörda värmekablar med sönderfrysta rör och vägdelar som resultat.
Ett byte eller reparation av nedgrävda värmekablar kan eventuellt innebära större ingrepp på vägen än reparationer av själva VA-ledningen. Vägarna i Degerby kommer självfallet även i framtiden att vara trafikerade av person och lastbilstrafik. Styrelsen vill uppmärksamma vikten av att vi alla håller den fastlagda hastigheten, även våra gäster samt hantverkare, och i möjligaste mån undviker tunga transporter.