Om våra vägar

  • Hastighetsbegränsning med 20 km/timme gäller inom hela området. Begränsningen är satt för att skydda boende, dels utifrån att våra vägar under vissa perioder på året har minskad bärighet. Främst beroende på vatten i vägbanan kombinerad med för hög hastighet.
  • Parkering på våra vägar är inte tillåten. Detta för att inte hindra framkomligheten för utryckningsfordon, renhållning, plogning och liknande. Vår gästparkering finns vid Igelviksvägens början.
  • Tunga transporter på våra vägar skall i görligaste mån undvikas. Uppstår behov som innebär tunga transporter skall styrelsen kontaktas för diskussion och klargörande av fastighetsägarens ansvar och skyldigheter. Fastighetsägaren skall alltid överenskomma med vägansvarig avseende transporter som har högre bruttovikt än 3,5 ton.
  • Vid nybyggnation skall fastighetsägaren kontakta vägansvarig för samråd innan något arbete påbörjas. Samrådet skall syfta till att nybyggnationen genomförs på ett sätt som minimerar skador på väg och störningar för övriga boende. En avgift tas ut för det extra slitage som uppstår i samband med byggnationen. Ytterligare kostnader som kan uppstå för exempelvis reparation och återställande av väg kommer att faktureras fastighetsägaren.
  • Fordonstrafik är ej tillåten förbi bommen korsningen Höghammarsvägen-Igelviksvägen, (gäller ej fordon med särskilt tillstånd). För övrigt har du som boende all rätt att mota obehörig motorfordonstrafik som använder eller parkerar på föreningens vägmark.
    Rekommendation finns att: använda Igelviksvägen som infart och Höghammarsvägen som utfart. Detta för att minska antalet möten på våra vägar.
  • Moped får framföras inom området och hastighetsbegränsningen gäller även dessa. Vid besök till badet parkeras mopeden vid vägbom eller gästparkeringen, Igelviksvägen.
  • Sandlådor, strategiskt utplacerade, finns på området att användas vintertid.