Trivselfrågor och gemenskap

Valborg med tillhörande brasa har blivit en tradition. Från början var det en naturlig arbetskväll med uppeldning av grenar efter vårstädning. Numera läggs ris och buskar från den egna tomten på hög under april månad till elden. Önskvärt är att de som tippat medverkar och bevakar eldningen på Valborgskvällen.
OBS! Det är tillåtet att lägga ris och bråte från den egna tomten från den 1 april. Ej tidigare då det finns risk att djur bygger bo.

Midsommarfirande anordnas vid fotbollsplanen varje år med dans runt midsommarstång, lotterier och lekar för både stora och små. Firandet pågår under två dagar och arrangeras av medlemmar i föreningen efter vägindelning. Eventuellt överskott går till underhåll, aktiviteter och inköp av gemensam utrusning.

Indelning av området i midsommargrupper, roterande schema så varje grupp har ansvar för arrangemanget vart 3:e år.

Länk till karta

Bänkar finns utplacerade på backkrönen vid båda infarterna. De har tillkommit efter vädjan från äldre medlemmar.

Vattenpump finns vid korsningen Igelviksvägen/Ormvråksvägen och är till för alla medlemmar. Vattnet har dock hög radonhalt, bör ej drickas.

Postlådorna är vår kontakt med omvärlden. Varje fastighet har en fastställd plats på någon av de fyra poststoppen. Det åligger varje fastighetsägare att sätta namnskylt på den egna lådan.

Hundar tas ej med till badet. Hundägare skall ha sin hund kopplad inom området och ta upp efter den.
Inom området finns många hushåll med egna husdjur som kan komma att störas av lösspringande hundar. Eftersom vi bor i ett naturområde har vi också ett ansvar att respektera det vilda djurliv som finns i området.