Stadgar

Nedan återfinns föreningens stadgar efter senaste uppdateringen i januari 2013. Bakgrunden till denna senaste uppdatering var beslutet att flytta årsmötet från augusti till maj och alla de därpå följande ändringarna.

Stadgar 2021