Natura 2000

Vi har förmånen av att leva i en miljö som hela EU har engagerats sig i. Degerby samfällighet ligger mitt i ett Natura 2000-område, även fast vi inte ännu har fått en fin skylt…

Natura 2000-skylt i Österrike.

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden.

Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden. Dessa områden ska ha en bevarandeplan som pekar ut naturvärdena och ska beskriva vad som krävs för att värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar.

Natura 2000 sträcker sig över 18 % av EU:s landareal och 6 % av EU:s marina territorium, vilket gör det till det största koordinerade nätverket av skyddade områden i världen.

Natura 2000 är ett nätverk för uppfödning och viloplatser för ovanliga och hotade arter, och flera ovanliga habitattyper skyddas för att kunna finnas naturligt. Målet med nätverket är att se till på lång sikt att Europas mest värdefulla och hotade arter och habitat överlever.

Natura 2000 är inte strikta naturreservat. Det innefattar strikt skyddade naturreservat också, dock är den mesta marken privat ägd. Tillvägagångssättet för bevaring och hållbar användning av områdena i Natura 2000 är mycket vidare, centrerat kring människor som arbetar med naturen snarare än emot den. Medlemsländerna måste säkerställa att områdena förvaltas på ett hållbart sätt, både ekologiskt och ekonomiskt.

Inom vårt område gäller således speciella regler. Den viktigaste för oss alla att känna till är att vi inte får avverka skog eller natur på södra och norra sidan om oss. Vid sjön gäller andra regler.

Vi får inte ta ved, kvistar eller fälla träd för att rensa och hålla snyggt då allt fallvirke är skyddat för att ge liv och näring till fåglar och insekter. Några har undrat varför vi inte rensar ut Höghammarsbacken från fallna träd. Svaret är att vi inte får det. För att göra detta krävas tillstånd och en tillsynsman. Den som idag har markägarens (och länstyrelsen) förtroende och att göra det samt avtalet för det är Anders Linden. Pelle som sitter i styrelsen är tillika av länstyrelsen auktoriserad Miljötillsynsman. Har ni frågor om vår närmiljö kan ni kontakta styrelsen.

I Sverige finns det drygt 4000 Natur 2000-områden. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga livsmiljöer för hotade arter. 90 av livsmiljöerna och drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivet finns här. Därtill häckar regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.[4] Natura 2000-områden är i Sverige skyddade enligt miljöbalkens sjunde kapitel. Det betyder att åtgärder inom ett sådant område kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.

Det är länsstyrelserna i respektive län som ansvarar för att ta fram förslag på nya Natura 2000-områden. De områden som väljs ut är de med högst naturvärden och som på bästa sätt bidrar till nätverket. Länsstyrelserna har under processen samråd med markägare och berörda myndigheter.

Med vänlig hälsning,
Per Melin